Здружението за поддршка и развој
Хуманост

Здружението за поддршка и развој Хуманост работи кон задоволување на потребите на лицата кои се изложени на ризик од осиромашување и општествено исклучување да ги добијат потребните можности и ресурси за целосно учество во економскиот, општествениот и културниот живот и за уживање на стандардните услови за живеење и социјална сигурност кои се сметаат за нормални во општеството во кое живеат. Здружението Хуманост им овозможува на овие лица нивно поголемо учество во процесот на донесување на одлуки кои влијаат врз нивниот живот и пристапот до фундаменталните права.

Повеќе

Стратешки цели

Здружението за поддршка и развој Хуманост за остварување на мисијата, визијата и своите стратешки цели работи секторски и тоа:

Стратешка цел 1

Сектор за нега во домашни сулови

Стратешка цел 2

Сектор за едукација

Стратешка цел 3

Сектор за млади

Стратешка цел 4

Сектор за креирање на политики

Стратешка цел 5

Сектор за психо-социјална поддршка

Стратешка цел 6

Сектор за медицинска нега и помош